Henkilökohtaista apua myönnetään siihen laadittujen perusteiden ja säädösten mukaan, kuitenkin henkilön palveluntarve yksilöllisesti selvittäen. Yleensä henkilökohtaisen avun tarpeeseen vaikuttaa toimintarajoitteet, jotka johtuvat vammasta tai sairaudesta ja vaikeuttavat tavallisesta elämästä suoriutumista. Tervetuloa blogin pariin. Tämänkertainen aihe on henkilökohtainen avustaja kotiin – olenko oikeutettu henkilökohtaiseen apuun.

Kenelle voidaan myöntää henkilökohtainen avustaja kotiin

Henkilökohtainen avun tarvetta ei yleensä määritellä yksittäisen arvion tai diagnoosin perusteella, vaan siihen vaikuttaa sairaudesta tai vammasta aiheutuvien toimintarajoitteiden arvioiminen. Kyseessä voi olla joko fyysinen tai psyykkinen vamma ja/tai pitkäaikaissairauden aiheuttama toimintakyvyn rajoittuminen. Henkilökohtaisella avulla pyritään edistämään vammaisen henkilön edellytyksiä toimia yhteiskunnassa yhdenvertaisesti ja poistaa sekä ehkäistä vammaisuuden aiheuttamia esteitä tai rajoitteita. Henkilökohtaisen avun tarpeen arvioi yleensä sosiaalityöntekijä, joka arvioi, täyttyvätkö siihen kaikki edellytykset. Sosiaalityöntekijä tekee kotikäynnin, jonka perusteella tehdään henkilökohtainen palvelusuunnitelma, jossa käydään läpi avuntarve, toimintakyky, rajoitteet ja muut mahdollisesti käytössä olevat palvelut. Henkilökohtaista apua ei yleensä myönnetä pelkästään ikääntymisestä johtuvasta lisääntyneestä avuntarpeesta tai lyhytaikaisesta avuntarpeesta, joka voi johtua esimerkiksi jalan murtumisesta, vaan silloin kannattaa olla yhteydessä kotihoitoon.

Miten henkilökohtaista apua haetaan

Henkilökohtaista apua haetaan laittamalla hakemus vireille joko kirjallisesti tai sähköisesti. Hakemuksen voi tehdä joko apua hakeva henkilö itse tai hänen läheisensä tai se voidaan myös tehdä viranomaisen toimesta tarpeen mukaan. Hakemukseen tulee käydä ilmi, minkälaista apua tai tukea tarvitaan ja siinä täytyy olla liitteenä sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisen todistus hakijan toimintakyvystä. Henkilökohtaisen avustajan kaikki kulut, kuten palkan, lakisääteiset vakuutukset ja sosiaaliturvamaksut ja muut kohtuulliset avustamisesta aiheutuneet kulut korvaa se kunta, jossa avustettava asuu, avustettavalle palvelu on siis maksutonta. Usein henkilökohtaisen avustajan palkkaamiseen käytetään niin sanottua työnantajamallia, joka tarkoittaa sitä, että vammainen henkilö on avustajan työnantaja ja valitsee ja palkkaa avustajan kotiinsa itse. Tarvittaessa hän saa kuitenkin apua ja ohjausta kaikissa työnantajuuteen liittyvissä velvollisuuksissa. Avustajan tehtävät määrittelee vammainen henkilö palvelusuunnitelman ja tehdyn henkilökohtaisen avun päätöksen pohjalta ja ne kannattaa yleensä määritellä suhteellisen väljästi, ettei niistä synny tulkinta ongelmia. Henkilökohtaisen avustajan työnkuvaan ei pääsääntöisesti kuulu sairaanhoidolliset toimenpiteet. Henkilökohtaisen avustajan etsinnässä auttaa esimerkiksi Avustaja.fi Avustajapalvelut.

jaa